Hindistan etnik yapısı

0
1033
Hint etnik kökenlerinin geliş yolları.

Hindistan’da yaşayan halkların etnik kökenleri hep araştırma konusu olmuştur. Bu devasa ülkenin bütün insanlarının bir tek etnik kökene dayalı olmayacağı herkes tarafından kabul edilir. Ekteki yazımızda Hindistandaki değişik etnik kökenlerin kaynağını inceledik.

Hindistan Etnik Yapısı

Hindistan’da bulunan etnik gruplar. 

1- Negrito kabileleri (Andaman adasında yaşayanlarla akraba)
2- Batı Asya’dan Paleolitik dönemde gelmiş olan çobanlar.
3- Proto-Dravidyanlar (Batı-Avrasya)
4- İndo-Aryanlar (Batı-Avrasya)
5- Doğu Asya kabileleri (Tibeto-Burma ve Avustroasyatik)

1.Negritolar

Hindistan’ın ilk sakinlerinin Andamanlılar ve Negrito kabileleri olduğu biliniyor. O dönemde bu kabilelerin nüfusları çok azdı ve çoğunlukla orta, güney ve doğu Hindistan’da klanlar halinde avcı-toplayıcı olarak yaşıyorlardı. 

Negritoların birbirine yakın akraba insanlardan oluşan tek bir popülasyon oldukları düşünülmüştü. Ancak genetik çalışmalar, Negritoların heterojenlik gösteren birkaç ayrı gruptan oluştuğunu göstermektedir. Negritolar, Güneydoğu Asya’nın yerlileridir, ancak Neolitik yayılmayla birlikte Güney Doğu Asya’dan Hindistan’a ve hatta Avusturalya’ya göç etmişlerdir. Geriye kalanlar coğrafi olarak izole bölgelerde azınlık grupları oluşturmaktadır.

Negritoların kısa boy, geniş ve kalkık burun, kıvırcık saç ve koyu ten gibi fiziksel yapılarının, ortak bir atanın kalıntısı olmaktan çok, tropikal yağmur ormanlarına adaptasyon sağlamak için şekillendiği bulunmuştur.

Negrito benzeri bir nüfus büyük olasılıkla Neolitik yayılmadan önce de Tayvan’da vardı. Çin belgelerinde Tayvanlı yerli halkların “koyu tenli, kısa ve küçük boylu, kıvırcık saçlı ve ormanlık dağlarda veya uzak mağaralarda yaşayan” insanlar olduğu yazılıdır.

etnik negrito
Bir Negrito © Wikimedia Commons

2.Paleolitik göçlerle gelen çobanlar.

Günümüzden 40 bin yıl kadar önce çobanlıkla uğraştığı tahmin edilen bir grubun günümüz İran’ı civarından Hindistan’a göç ettiği tahmin edilmektedir. 

Bazı genetikçiler, Batı Avrasya ile ilişkili bu nüfusun sadece Kuzeybatı Hindistan’a yerleşmiş olabileceğini öne sürüyor. Bu görüşe göre Paleolitik dönemde Hindistan’da bir arada yaşayan iki farklı popülasyon vardı. Bu nüfus, Negrito kabileleriyle karışarak Antik Arkaik Güney Hintlileri grubunu oluşturmuştur. Bu grubun Hindistan’da kalmayıp Güneydoğu Asya’ya doğru göç ettiği, burada bazı kabilelerle karıştığı ve hatta Avustralya’daki yerel halkın temelini bile oluşturduğu öne sürülmektedir.

etnik paleolitik
Iran coğrafyasında Paleolitik dönem

3. Proto Dravidyanlar

Yaklaşık 12 bin yıl önce, Proto-Dravidyan kökenli gruplar gene Batı Asya’dan (günümüzdeki güney İran’dan) Kuzey Hindistan’a geldi. Bunların Sümerlerle birlikte dünyanın en yüksek kültürlerini oluşturmuş olan Elamlı’larla yakın akraba oldukları ileri sürülmektedir. Bunlara Elamo-Dravidian kültür denildi.

Dönemin önemli klanlarından birisi olan Dravidyan özellikli etnik Kodava’lar neredeyse tamamen Batı-Avrasya kökenine sahiptir. Bu soyda Babürlülerde olduğu gibi Bozkır veya Orta Asya kökeni yoktur.

etnik kodova
Kodava halk dansı topluluğu  © Wikimedia Commons

Son çalışmalar proto-Dravidyanların, günümüz İran’ındaki Zagros dağlarından Güney Asya’ya doğru göç etmiş olan neolitik Batı Avrasyalıların torunları olduğunu göstermiştir. Bir başka araştırmaya göre, bu Batı-Avrasyalı soyların birleşimi modern Güney Asyalıların ana soyunu oluşturmuştur. Bu gruplar proto-Dravidce’nin bir varyantını konuşuyordu.

Dilbilimciler Elam dili ve Dravid dili arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ve her iki dilin de Hindistan’a göçten önce günümüz İran’ında (ya da ona yakın bir bölgede) ortaya çıktığını söylüyor. Afganistan bölgesinde yaşayan bir kavim olan Brahui’lerin ve Elamlı’ların kültürel yapılarında ortak Dravidyan özelliklerin varlığı kanıtlanmıştır. Ancak Elam kolunun bölgeden görece erken ayrıldığı öne sürülür. Bu aileye Zagros dağları civarından geldikleri için “Zagrosian” da denilmiştir.

etnik elam
Elam bölgesi haritası

Bu kültür, zaman içinde ünlü İndus Vadisi uygarlığını yaratmıştır. İndus Vadisi uygarlığı, modern Hint kültürünün temelini oluşturmuştur. İndus Vadisi kültürü ağırlıklı olarak Batı-Avrasya kökenliydi ve Mezopotamya’dan gelmiş olan Batı Asyalı çiftçilerle yakından ilişkiliydi. Analiz edilen İndus Vadisi uygarlığı örnekleri ortalama %89 oranında Batı-Avrasya kökenli olarak çıkmıştır.

Önde gelen bilim insanları ve dilbilimciler, İndus Vadisi nüfusu ile erken dönem Dravidyan nüfus arasında bir bağlantı bulunduğunu belirtmektedir. İndus Vadisi uygarlığı üyeleri zamanla Hindistan’ın diğer bölgelerine yayılmış, sayıca kendilerinden çok olan Arkaik Hindistan kabilelerini yüksek kültürleriyle etkilemiş ve bazılarını yerlerinden etmiştir. Ancak, özellikle Hindistan’ın doğu kesiminde bu Arkaik kabileler hala varlığını sürdürmektedir.

etnik indus
Indus uygarlığı haritası  © Wikimedia Commons

4. İndo-Aryanlar

Daha sonra, yaklaşık 4.000 ila 3.500 yıl önce, İndo-Aryan gruplar Hindistan coğrafyasına gelmeye başladı. Bunlar, Orta Asya’dan veya kuzey İran/Afganistan’dan geliyordu.

İndo-Aryanlar İndus Vadisi uygarlığı halkı ile barışçıl bir şekilde birleştiler. Ayrıca İndus Vadisi uygarlığı ile Hint-Aryan kültürünü birleştirdiler. Bu, birleşme ile Vedik kültür açığa çıktı.

Hint-Aryanlar (İndo-Aryanlar) Hint-Avrupa halklarının kollarından biridir. Bu grupların önceleri Doğu Avrupa’da ortaya çıktıkları düşünülmekteydi, ancak bulunan daha yeni kanıtlar kuzey İran veya Ermenistan civarından gelmiş olabileceklerini göstermektedir.

Antik DNA’lar üzerinde yapılan çalışmalar ile proto-Hint-Avrupa halklarının fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Bu özellikler, uzun boylu, büyük bir çoğunlukla koyu renk gözlü (kahverengi), koyu saçlı ve orta derecede açık ten rengi özellikleridir. Proto Hint-Avrupa halkları bu özellikleri ile kuzey İranlılara ya da Ermenilere benziyorlardı.

İndo-Aryanların gelişinden sonra, iklim sorunları ve ekonomik nedenlerle İndus Vadisi uygarlığı çöktü ve hem Dravidyan dili konuşan gruplar hem de Hint-Aryan dili konuşan gruplar Hindistan’ın her köşesine yayıldı. Bu yayılma sırasında son Arkaik kabileler de asimile oldu ya da yok oldu. Böylece modern Hindistan’ın etnik oluşumu tamamlanmış oldu.

etnik bisutun
Bir İndo Aryan eseri sayılan Bisutun (İran)  © Wikimedia Commons

Genetik kanıtlar

Hint halkı ağırlıklı olarak Batı Avrasyalıdır (yani Batı Asyalılar veya Avrupalılarla yakın akrabadır). Bunu sadece Hintlilere bakarak ve diğer popülasyonlarla karşılaştırarak bile görebiliriz. Hintliler, Andamanlı Negritolara hiç benzemez. 

Günümüz Hindistan’ında genetik olarak, üç önemli soy vardır.

– Andaman adasındaki ırk ile ilişkili soy (Negritolar)
– Batı-Avrasya kökenli A grubu soyu (Dravidyanlar)
– Batı-Avrasya kökenli B grubu soyu (Hint-Aryanlar)

Bu üçlünün yanında, bazı Kuzeydoğu Hintli gruplarında örneğin Munda veya Santali gibi kabilelerde küçük bir Doğu Asya kökenli soy görülür.

Bu gruplarda Andaman ile ilişkili Negrito soyun oranı %10 civarındadır. Bununla birlikte, ormanlarda yaşayan kabilelerde bu oran %30’lara varabilmektedir. Örneğin, Paniya kabilesi %60’lık oranla en yüksek Asya/Andamanezya soyuna sahiptir.

Batı-Avrasya kökenli A grubu soy (yani atasal Dravidyan ve Zagrosyan soyu) tüm Hintlilerin ana soyunu oluşturur ve nüfustaki oranı %60’tır. Buna alternatif olarak Dravidyan kökenli Kodova halkında Zagros soyu %100’lere kadar varmaktadır.

Batı-Avrasya kökenli B grubu soyu (Hint-Aryan ve Ortaasya Bozkırları bileşeni) %6,5 ile %50,2 arasında değişmektedir. Tüm nüfustaki oranı %20 civarındadır. Bu oran, Hint-Aryan dili konuşan gruplarda daha yüksektir. B grubu soyuna kabile insanlarında bile rastlanılır. Örneğin izole Dalit Mala kabileleri %18 oranında Hint-Aryan soyuna sahiptir. En yüksek Hint-Aryan soyu %50,2 ile (günümüz Pakistanındaki) Kalash halkında bulunur.

etnik kalash
Kalash kızları

Sonuç

Hintliler ağırlıklı olarak, 40 bin yıldan daha uzun bir süre önce Hindistan’da kısmen mevcut olan Batı-Avrasya popülasyonlarından köken almıştır. Ayrıca Hintlilerin anne tarafında bir miktar yerel avcı-toplayıcı soy da bulunmaktadır.

Hintliler, Orta Doğulular, İranlılar, Avrupalılar ve Kuzey Afrikalılarla (Mısırlılar ve Cezayirliler) yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, Paniya kabilesi gibi bazı kabile gruplarının Andamanlılarla, Santali gibi kabilelerin ise Doğu/Güneydoğu Asyalılarla dikkate değer ilişkileri vardır.

Vedik kültür Elamo-Dravidyan / Zagrosyan kültürleri ile Hint-Aryan kültürlerinin birleşimiyle İndus Vadisi Uygarlığında ortaya çıkmıştır. Brahmanların kökleri Hindistan’ın dışında değil, Hindistan’dadır. İndus Vadisi uygarlığı modern Hint kültürünün temelini oluşturur.

Hindistan etnik yapısı Avrupalılara ya da Ortadoğululara yakındır ama onların torunları değildir. Onlarla ortak bir atayı paylaşır. 

Hindistan Etnik Yapısı
Günümüzden bir Hintli

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz