Thiruvananthapuram

0
1849
botanical garden
Müzede fil figürleri

Kerala eyaletinin merkezidir. Hindistan’da İngiliz döneminden kalma şehir isimlerinin eski özgün isimlere döndürülmesi döneminde “Trivandrum” olan bu şehrin ismi, bu gördüğünüz, yazılması ve okunması zor bir isme çevrildi. Thiruvananthapuram, kelime olarak : “Thiru – anantha – puram” dan oluşur ve “Anantha’nın kutsal şehri” anlamına gelir.

Anant­ha

Tan­rı Vish­nu’nun, koz­mik ok­ya­nu­sun or­ta­sın­da sır­tı­nı da­ya­dığı, çö­rek­len­miş şe­kil­de du­ran yı­lan­dır. Vish­nu’nun bu şe­kil­de ha­re­ket­siz dur­ma­sının is­mi: “Pad­ma-nab­ha” yani Lo­tus ka­rın­lı. Vish­nu, kut­sal yıla­na sır­tı­nı da­ya­mış ve ha­re­ket­siz bi­çim­de durmaktadır. Gö­beğin­den bir Lo­tus çi­çeği oluşup bü­yümek­te­dir. Tan­rı Brah­ma, bu lo­tus çi­çe­ği­nin için­de otu­rur ve ye­ni bir Dün­ya Ça­ğı’nı baş­la­tır. Pad­ma­nab­ha, Thi­ru­va­nanta­pu­ram’ın en bü­yük ta­pı­nağı olan Shri Pad­ma­nab­has­vamy Ta­pı­nağı’nın ana tan­rı­sı­dır.

Tarih

Thiruvanantapuram şehrinin tarihi, Milattan önce 1000 yıllarına kadar dayanır. Tarihte Kral Süleyman’ın gemilerinin MÖ 1036 yılında Thiruvananthapuram’da Ophir (şimdi Poovar) adlı bir limana indiğine inanılır. O dönemde şehir baharat, sandal ağacı ve fildişi ticaret merkeziydi. 

Chera Hanedanlığı

Bölgeyi yöneten Chera hanedanı, güneyde Alappuzha ile kuzeyde Kasaragod arasındaki Malabar Sahili bölgesinde hakimdi. MS 1. ve 4. yüzyıllarda Malabar Sahili ile Tamil Nadu arasındaki başlıca ticaret yolu Palakkad geçidinin doğu girişindeydi. 

Ay Hanedanlığı

Şehrin ilk yönetimi Ay ismiyle anılan bir hanedanın elindeydi. Günümüzde Thiruvananthapuram’da bir bölge olan Vizhinjam, Ay hanedanının başkentiydi. Vizhinjam, MÖ 2. yüzyıldan itibaren önemli bir liman kenti oldu. Ay hanedanı yönetimi sırasında, Thiruvananthapuram, Chola ve Pandyan hanedanlarının liman kentini ele geçirmeye çalıştığı birçok savaşa tanık oldu.

MS 925’te kral Vikramaditya Varaguna’nın ölümünden sonra, Ay hanedanı dönemi bitti ve neredeyse tüm toprakları Chera hanedanının bir parçası oldu. 10. yüzyılda Cholalar, Vizhinjam ve çevresindeki bölgelere saldırdı ve yağmaladı. Vizhinjam’daki liman da bu dönemde Cholalar tarafından tahrip edildi. Padmanabhaswamy Tapınağı’nı kontrol eden Ay ailesinin bir kolu, 12. yüzyılda Venad Krallığı ile birleşti.

trivandrum.malabar scaled
Malabar Sahili’nin 1733’te Homann Heirs tarafından çizilmiş bir haritası. © Wikimedia Commons

Travancore Hanedanlığı

O zamanlar Travancore krallığı, haritada gösterildiği gibi Kollam ve Kanyakumari arasında sıkışmış küçük bir bölgeydi 

18. yüzyılda Travancore krallığı güçlendi. Komşu beyliklerin ilhakı sonucunda bu yerlerden gelen sanatçılar ve bilginler Trivandrum’a göç ederek burayı bir kültür merkezi haline getirdiler. Travancore kralı Marthanda Varma, farklı tapınak sanatı formlarını yapan sanatçıları himayesi altına aldı. Travancore krallığı, 1755’te Purakkad savaşında Kozhikode’nin güçlü lideri Zamorin’ini yenerek Kerala’daki hakim devlet oldu.

trivandrum.kabul scaled
1880’lerde Trivandrumu ziyaret eden İngiliz temsilci © Wikimedia Commons

İngiliz Dönemi

Şehir bu dönemde önemli bir entelektüel ve sanatsal merkez haline geldi. Şehrin altın çağı, 19. yüzyılın ortalarında Maharaja Swathi Thirunal ve Maharaja Ayilyam Thirunal’ın saltanatı altındaydı. Bu çağda ilk İngiliz okulu, Rasathane, Hastane, Doğu Araştırmaları Enstitüsü ve El Yazmaları Kütüphanesi ve Üniversite Koleji kuruldu. Sanskrit Koleji, Ayurveda Koleji ve Hukuk Koleji açıldı.

20. yüzyılın başları, şehirde siyasi ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. 1904’te kurulan Sree Moolam Halk Meclisi, herhangi bir Hindistan eyaletinde demokratik olarak seçilen ilk yasama konseyi oldu. Hiçbir zaman İngiltere’nin doğrudan kontrolü altında olmamasına rağmen, şehir Hindistan’ın özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahipti. Hindistan Ulusal Kongre Partisi Thiruvanantapuram’da çok aktif bir varlığa sahipti. Dr Pattabhi Sitaramaiah başkanlığındaki Hindistan Ulusal Kongresi’nin bir toplantısı 1938’de burada yapıldı.

Thiruvananthapuram Gezilecek Yerler

Thi­ru­va­nan­ta­pu­ram ken­tin­de iki bü­yük ta­pı­nak, bir sa­ray ve şe­hir hay­va­nat bah­çe­sin­den baş­ka ge­zi­le­cek yer yok­tur. Bu yer­le­rin hep­si­ni de bir gün için­de ge­ze­bi­lir­si­niz. Ken­tin ku­ze­yin­de ve gü­ne­yin­de bu­lu­nan iki önem­li plaj da bu­ra­ya gel­mek için önem­li bi­rer ne­den sa­yı­la­bi­lir. Bu yer­ler, ku­zey­de­ki Var­ka­la ve gü­ney­de­ki Ko­va­lam plaj­la­rı­dır. Thi­ru­va­nan­ta­pu­ram ken­ti­ne 35 km. uzak­lık­ta­ki Si­va­nan­da As­hra­mın yo­ga mer­ke­zi de hem gez­mek için hem de yo­ga yap­mak için ge­len­ler­le do­lup ta­şar.

Napier Müzesi

Şehirdeki Botanik parkının içindedir. Hollanda sömürge döneminden kalma bir antik yapının içinde oluşturulmuş olan bu müze bir etnik müzedir. Müze, arkeolojik ve tarihi eserler, bronz tanrı heykelleri, antik süs eşyaları, bir tapınak arabası ve fildişi oymalarından oluşan nadir bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Mahabharata ve Ramayana Hint destanları müzede Japon gölge oyunu derisi kullanılarak tasvir ediliyor.

Müze binasının kendisi de görülmeye değer bir yer. Taş temeli üzerinde tipik Kerala mimarisiyle oluşturulmuş devasa çatı çok büyük ve uzun ağaç gövdeleri üzerine oturuyor. Sadece binanın yapısını görmek için bile müzeye gelinebilir.

Thiruvananthapuram
Napier Müzesi © Halil Bolayırlı