Thiruvanantapuram

Kerala eyaletinin merkezidir. Hindistan’da İngiliz döneminden kalma şehir isimlerinin eski özgün isimlere döndürülmesi döneminde “Trivandrum” olan bu şehrin ismi, bu gördüğünüz, yazılması ve okunması zor bir isme çevrildi. Thiruvanantapuram, kelime olarak : “Thiru – anantha – puram” dan oluşur ve “Anantha’nın kutsal şehri” anlamına gelir.

Anant­ha

Tan­rı Vish­nu’nun, koz­mik ok­ya­nu­sun or­ta­sın­da sır­tı­nı da­ya­dığı, çö­rek­len­miş şe­kil­de du­ran yı­lan­dır. Vish­nu’nun bu şe­kil­de ha­re­ket­siz dur­ma­sının is­mi: “Pad­ma-nab­ha” yani Lo­tus ka­rın­lı. Vish­nu, kut­sal yıla­na sır­tı­nı da­ya­mış ve ha­re­ket­siz bi­çim­de durmaktadır. Gö­beğin­den bir Lo­tus çi­çeği oluşup bü­yümek­te­dir. Tan­rı Brah­ma, bu lo­tus çi­çe­ği­nin için­de otu­rur ve ye­ni bir Dün­ya Ça­ğı’nı baş­la­tır. Pad­ma­nab­ha, Thi­ru­va­nanta­pu­ram’ın en bü­yük ta­pı­nağı olan Shri Pad­ma­nab­has­vamy Ta­pı­nağı’nın ana tan­rı­sı­dır.

Gezilecek Yerler

Thi­ru­va­nan­ta­pu­ram ken­tin­de iki bü­yük ta­pı­nak, bir sa­ray ve şe­hir hay­va­nat bah­çe­sin­den baş­ka ge­zi­le­cek yer yok­tur. Bu yer­le­rin hep­si­ni de bir gün için­de ge­ze­bi­lir­si­niz. Ken­tin ku­ze­yin­de ve gü­ne­yin­de bu­lu­nan iki önem­li plaj da bu­ra­ya gel­mek için önem­li bi­rer ne­den sa­yı­la­bi­lir. Bu yer­ler, ku­zey­de­ki Var­ka­la ve gü­ney­de­ki Ko­va­lam plaj­la­rı­dır. Thi­ru­va­nan­ta­pu­ram ken­ti­ne 35 km. uzak­lık­ta­ki Si­va­nan­da As­hra­mın yo­ga mer­ke­zi de hem gez­mek için hem de yo­ga yap­mak için ge­len­ler­le do­lup ta­şar.