Rishikesh

0
2693
Rishikesh
Laxman Jhoola köprüsü - Rishikesh

RİSHİKESH – Yoga, Meditasyon ve Huzur Beldesi

Ha­rid­war’da­ki bü­yük ka­la­ba­lık ve kar­gaşa­nın ter­si­ne, bu­ra­da ina­nıl­maz bir sü­kûnet ve hu­zur var­dır. Buraya “Dün­ya­nın Yo­ga Mer­ke­zi” ün­va­nı­ boşu­na verilmemiştir. Bu kü­çük ka­sa­ba, uma­rız si­ze de hu­zur ve ba­rış ge­ti­rir.

Rishikesh tarihi

1960’lar­da Be­at­les gru­bu­nun, gu­ru­la­rı Ma­ha­ris­hi Ma­hesh Yo­gi ile bu­luş­tukları yer olan Ris­hi­kesh, bu tarihten sonra batıda çok tanındı. Rishikesh, eskiden beri Ris­hi­i’le­rin (er­miş­le­rin) ye­ri ola­rak bi­li­nir­di. Beatles ile birlikte 68 kuşağı Hippiler de buraya akın etmiştir. Ünlü Beatles Ashram da buradadır.

Rishikesh’teki or­man­lar­da tan­rı Shi­va­nın do­laş­tı­ğı ve bir aya­ğı Gan­j’ın bir kı­yı­sın­day­ken di­ğer aya­ğı­nın karşı kı­yı­sında ol­du­ğu Hin­du mi­to­lo­jisin­de ya­zı­lı­dır.

Ris­hi­kesh’in ka­sa­ba bö­lü­mü Ganj Neh­ri’nin ba­tı kı­yı­sın­da­dır. Oto­büs du­ra­ğı ve tren is­tas­yo­nu da bu­ra­da­dır. An­cak bir­çok tu­rist, neh­rin üze­rin­de­ki as­ma köp­rü­lerden birisini ge­çe­rek nehrin do­ğu kı­yı­sı­na ulaşır. Bir­çok aş­ram, ta­pı­nak ve otel de bu­ra­da­dır.

Asma Köprüler

İlk as­ma köp­rü; Ram Jhoola (öteki adı : Si­va­nan­da Jhoola)’nın üze­rin­den sa­de­ce ya­ya­lar ge­çe­bi­lir, ama ba­zen mo­tor­sik­let­le­rin geç­ti­ği de olu­yor. Köp­rü­den geç­me­den ön­ce yol­da di­zil­miş ço­cuk­la­rın “fish fo­od” di­ye birşey­ler sat­tık­la­rı­nı gö­re­cek­si­niz. Bun­lar top ha­li­ne ge­ti­ril­miş ha­mur par­ça­cık­la­rı­dır. Köp­rü­nün or­ta­sı­na gel­di­ği­niz­de neh­re ba­kın, yüz­ler­ce ba­lı­ğın yem atıl­ma­sı­nı bek­le­di­ği­ni gö­re­cek­si­niz. Kut­sal ol­ma­la­rı ne­de­niy­le hiç av­lan­ma­yan ba­lık­lar zamanla ço­ğal­mış ve hep­si de iri­leş­miş­tir.

Tekne ile Geçiş

Ganj Neh­ri’­ni sa­de­ce köp­rüy­le mi ge­çe­ce­ğiz der­se­niz, ce­va­bı­mız “Ha­yır”. Köp­rü­nün aya­ğı­na gel­me­den hemen önce Ganj nehri kıyısında kü­çük tek­ne­ler göreceksiniz. Bu teknelerle karşı kıyıya kişi başı 15 Ru­pi öde­yerek geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz