Ganga Aarti (Haridwar)

0
1374
Haridwar
Aarti töreni - Haridwar

Aarti Töreni

Ha­rid­war’da gü­neşin ba­tışı sı­ra­sın­da­ki Aar­ti tö­ren­le­ri­ni mut­la­ka iz­le­yin. Sa­at 18.30 (kış aylarında 17.30) sı­ra­la­rın­da Har-ki-Pau­ri’de yüz­ler­ce kişi­nin top­lan­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz. Tö­re­ni iyi bir yer­den iz­le­ye­bil­mek için Ganj’ın ke­na­rın­da önceden yer kap­mak­ta fay­da var­dır. Ganj Neh­ri, Hin­du mi­to­lo­ji­sin­de­ki ye­ri bir ya­na, ül­ke­nin su ih­ti­ya­cı­nı karşı­la­ma­sı ne­de­niy­le de çok önem­lidir.

Tören

Hin­du­lar Ganj’a olan şük­ran­la­rı­nı, bu tö­ren­ler­le ifa­de edi­yor­lar. Tö­renler da­vul ve çan ses­le­riy­le baş­lı­yor. Bu ses­ler­le tan­rı­la­ra ha­ber ver­dik­le­ri­ni, on­la­rı uyar­dık­la­rı­nı düşü­nü­yor­lar. Son­ra ila­hi­ler okun­ma­ya baş­lı­yor. El­le­rin­de bü­yük şam­dan­lar­da on­lar­ca mum taşı­yan iki kişi, çeşitli Mudra hareketleri yaparak ev­re­nin iki te­mel ya­pı­sı olan ateşi ve su­yu bir ara­da kut­su­yor.

Ha­va yavaş yavaş ka­ra­rır­ken mum­la­rın ışı­ğı ortamda çok gü­zel bir man­za­ra oluş­tu­ru­yor. Ganj tanrısından dileği olan Hint­li­ler, Diya ismi verilen ve ağaç yap­rak­la­rın­dan ya­pıl­ma kü­çük ka­yık­lar hazırlıyor. Bunların içine, birkaç taze çi­çek yaprağı, tütsü ve bazı dini semboller koyup yanında küçük bir mum yakıp, Ganj’a sa­lı­ve­ri­yor­lar. Ganj’ın dal­ga­la­rı ka­yı­ğı de­vi­rip yu­ta­na ka­dar göz­le­riy­le ta­kip edi­yor­lar. Kayık, mu­mun ale­vi sön­me­den uzaklaşmayı başarırsa di­lek­le­ri­nin ger­çek­leşe­ce­ği­ne ina­nı­yor­lar.

Bu sı­ra­da oluşan gö­rün­tü ise müt­hiş; da­vul­la­rın ve çan­la­rın tem­po­su art­mış, ila­hi­ler hep bir ağız­dan okun­mak­ta, ba­zen da­vul­la­rın, ba­zen ila­hi­nin me­lo­di­si öne çık­mak­ta, şam­dan­la­rın için­de­ki yüz­ler­ce mu­mun ışı­ğı Ganj’ı ay­dın­lat­mak­ta­dır. “Diya’ların” için­de­ki mum­ların ışık­la­rı Ganj nehrinin için­de bir ya­nıp bir sö­nen ateş­bö­cek­le­ri gibi bir görüntü vermektedir.

Aarti ilahileri

Tö­re­nin so­nun­da Gan­ga Aar­ti ila­hi­si hep bir ağız­dan oku­nur. Bu me­lo­di, size ta­nı­dık ge­le­bilir. Evet Ha­rid­war’da bü­tün gün bo­yun­ca her yer­de duy­du­ğu­nuz ez­gi buy­du. “Om Jai Gange Mata” isimli bu şarkının sözleri aşağıda.

Hindi Dili Türkçe
Om Jai Ganga Mata, Maia,
Jai shri Gange Mata
Jo nara Maia ji ko dhyata:
Mana vanchita phala pata
Hari Om Jai Shri Gange Mata

Chandra si jyoti tumhari,
Jala nirmala aata (Maia)
Sharanpare jo teri
So nara tara jata
Hari Om Jai Shri Gange Mata

Eka hi bara jo teri
Sharanagati aata (Maia)
Kripa drishti tumhari
Tribhuvana shukha datta
Hari Om Jai Shri Gange Mata

Putre sagara ke tare,
Saba jaga kogyata (Maia)
Yama ki trasa mitakara/bojakara
Paramagati pata
Hari Om Jai Shri Gange Mata

Aarti maata tumhari,
Jo nisa dina gata, (Maia)
Saba dina rata gata
Dasa vahi sa haja mën
Mukti ko pata
Hari Om Jai Shri Gange Mata
Om Ganga Ana’ya şükürler,
Ganga Ana sana selam ediyor.
Sana ibadet eden herkesin,
Tüm istekleri tatmin oluyor,
Selam sana Ganga Ana.

Senin parıltın ay ışığı gibidir,
Senin suyun her zaman saf ve temizdir;
Sana sığınan bir kişi,
Dünyanın tüm sorunlarını aşar,
Selam sana Ganga Ana.

Bir kere sana ulaşmakla,
Senin esirgeyişin ebedileşir.
Bakışındaki lütuf,
Üç dünyaya mutluluk saçar,
Selam sana Ganga Ana.

Kral Sagar’ın kurtuluşunu
Herkes duymuştur
Ölüm tanrısından kimse uzak duramazdı
Sadece sen onu kurtarabildin
Selam sana Ganga Ana.

Senin bu şarkını her kim okursa
Aydınlık içinde ibadet eder
Sana hizmet edenler,
Sana inananlar
Kurtuluşa erer.
Selam sana Ganga Ana.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
İsminizi yazın